Home -> Coins and banknotes -> My banknote collection -> Africa -> Malawi -> 5 Kwacha [ Romana] [ English] [ Italiano]

My banknote collection from Malawi

Only banknotes valued at 5 Kwacha.

5 Kwacha
(1 jan) 1994 [#24]
21 may 2011

5 Kwacha
(1 jun) 1995 [#30]
11 mar 2011

5 Kwacha
(1 jul) 1997 [#36a]
Serial in small characters
15 may 2004

5 Kwacha
(1 mar) 2004 [#36b-c]
Serial in larger characters
1 may 2007